نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : خوشحالم كه ماندم تا به عنوان يك نخبه ايراني در امريكا شناخته شوم. راستش پس از مهاجرت به امريكا بود كه يك ايراني واقعي شدم، يك ايراني مسلمان شيعه. زماني كه خودم را از جاها و آدم‌هايي كه دوستشان داشتم جدا مي‌ديدم، از سرزميني كه به آن تعلق داشتم اين جدايي برايم درد‌آور بود.

صفحه 1 از 1