نتایج کلمه کلیدی

اگر بگویید بله در این صورت چرا شیعیان برای امام حسین بر سر وسینه و صورت می زنند و این گونه عزاداری می نمایند؟ و اگر بگویید به قضا و قدر ایمان نداریم در این صورت شما شیعیان متهم هستید به این که به قضای الهی اعتراض دارید و راضی به حکم الهی نیستید؟

صفحه 1 از 1