نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : در سیره مناظره ای و گفتاری امام رضا(ع)، فضا برای دخالت عوامل غیرعقلی بسته است؛ ایشان رویکرد و برخورد انتقادی و عقلانی با مواریث گذشتگان داشتند . سبک زندگی و اعتقادات را در نظر می گرفتند نه آنکه صرف تعلق نظری به گذشته آن را رد یا تایید کنند.

صفحه 1 از 1