نتایج کلمه کلیدی

علیرضا قائمی‌نیا در نشست مبانی معناشناختی در ریاض السالکین گفت: صحیفه مکرمه سجادیه، کتابی مجهول القدر در جهان اسلام است و مرحوم امام(ره) از این کتاب به عنوان سند زنده اسلام یاد می کردند.

صفحه 1 از 1