نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : امام خمینی (ره) بارها شهید مدرس را الگوی نمایندگی بر می شمردند. می توان گفت دیانت، معنویت، شجاعت و شهامت، مردمی بودن و ساده زیستی، درک درست زمانه و نیز دغدغه ملت داشتن از جمله ویژگی های شخصیتی مدرس در ترسیم الگوی نماینده تراز است.

عصر شیعه : هرچه فریاد زدیم نه دولت شنید و نه مجلس! نیمی از موقوفات کشور در دست تصرف است، ما از حاکمیت انتظار داریم که ما را در بحث موقوفات به طور جدی یاری کنند.

صفحه 1 از 1