نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : محمد صالح مفتاح با تاکید بر اینکه از ابتدا هیچ برنامه ای در خصوص شهروندان فضای مجازی نداشته ایم، گفت: نه از طرف خانواده و نه از طرف دولت و نه گروه های مردمی هیچ واکنشی نشان داده نشده است و احتمالا پرونده همه ما در زمینه فضای مجازی با نمره مردودی مواجه است.

صفحه 1 از 1