نتایج کلمه کلیدی

مدرس حوزه و دانشگاه اظهار داشت: باید جوان ها و مردم و همچنین تربیت کودکان مان را به گونه ای تنظیم کنیم که از همان ابتدا ذهنشان متوجه دوخطر بسیار مهم باشد؛ رعایت نکردن عفاف در حوزه اقتصادی و رعایت نکردن عفاف در حوزه مسائل جنسی.

صفحه 1 از 1