نتایج کلمه کلیدی

دوران مدرن را می‌توان در دسته‌بندی‌های مختلف به زیردسته‌هایی تقسیم کرد که نشان‌دهنده تاریخ تطور این برش از حیات بشری به حساب می‌آیند. نظریات مختلفی که با نگاه فیلسوفانه به تاریخ مدرنیته پرداخته‌اند عمدتاً دوره اول آن را مربوط به شکل‌گیری اصول و مبانی مدرنیته در سطح نخبگان تلقی می‌کنند.

عصر شیعه : تغییر سبک زندگی و ورود مدرنیسم به کشور موجب افزایش ازدواج سفید در بین جوانان شده است.

عصر شیعه : آیت الله حسینی گرگانی گفت: میان بسیاری از اصول و تعالیم اسلامی با بسیاری از الگوهای نظری مدرنیسم و مدرنیته، هیچ‌گونه سازگاری نیست.

صفحه 1 از 1