نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : این یک سنت دائمی پروردگار است که برای شکوفا کردن استعدادهای نهفته و پرورش دادن بندگان آنان را می‌آزماید، یعنی همان‌گونه که فولاد را برای استحکام بیشتر در کوره می‌گدازند، آدمی را نیز در کوره حوادث سخت پرورش می‌دهد تا مقاوم شود.

صفحه 1 از 1