نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : یثربی معتقد است عرفان بنا به طبیعت و سرشتش منجر به توهم و یا دروغ می‌شود و کسی نمی‌تواند از صدق این راه خبر داده و تنها اثر فردی ممکن است داشته باشد. وی معتقد است بنابراین تفاسیر عرفانی از قرآن معرفت‌بخش نیستند.

صفحه 1 از 1