نتایج کلمه کلیدی

آیت الله مکارم شیرازی گفت: نباید همه در قم متمرکز شده و دیگر مناطق خالی شوند و در معرض آسیبها قرار گیرند. البته باید نسبت به افرادی که از قم مهاجرت میکنند حمایت های لازم نیز صورت گیرد.

عصر شیعه : پراکنش علما موضوع این بررسی است. بنابراین، به لحاظ جغرافیایی و با فرض سه جریان، یعنی عزلت در شهرها و مهاجرت به روستاها، مهاجرت به نجف، و مهاجرت به هند، انگیزه‌ها و نتایج آن بررسی و تبیین می‌شود.

عصر شیعه : خوشحالم كه ماندم تا به عنوان يك نخبه ايراني در امريكا شناخته شوم. راستش پس از مهاجرت به امريكا بود كه يك ايراني واقعي شدم، يك ايراني مسلمان شيعه. زماني كه خودم را از جاها و آدم‌هايي كه دوستشان داشتم جدا مي‌ديدم، از سرزميني كه به آن تعلق داشتم اين جدايي برايم درد‌آور بود.

عصر شیعه : یکی از سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال مقابله با انقلاب اسلامی و جلوگیری از گسترش گفتمان و ایدئولوژی آن در میان مسلمانان و کشورهای منطقه حضور و نفوذ در کشورهای همسایه ایران و تعریف یک سناریوی تنظیم شده از سوی سرویس های اطلاعاتی این رژیم برای در فشار گذاشتن شیعیان است.

صفحه 1 از 1