نتایج کلمه کلیدی

مدیر مسئول موسسه موعود گفت: منتظر واقعی شهید است حتی زمانی که زنده است و نفس می کشد.منتظر واقعی بودن کار هر مدعی نیست.

آوینی در ظلمت نیهلیسم نور موعود را می‌دید. ولی دلخوشی به وعده، عین مهمل نشستن نیست. بلکه دست کم به نزد وی کمر همت بستن بود.

صفحه 1 از 1