نتایج کلمه کلیدی

ساختمان سازمان دارالقرآن الکریم در همسایگی دانشگاه عریض و طویل امیرکبیر، با آن همه رفت وآمد و هیاهو، جای آرام و ساکت و خلوتی است. مردم عادی گذرشان کمتر به این ساختمان می‌افتد و بیشترین رفت وآمدها مربوط به ناشران قرآنی است؛ جمعیتی که این روزها حدود هزار نفرند و اگر گرانی کاغذ اجازه دهد کمتر از این نخواهند شد.

صفحه 1 از 1