نتایج کلمه کلیدی

ماه رجب ماهی است که در آن حاجات برآورده می شود. این ماه فرصتی برای عبادت و خودسازی است. کسانی که در زندگی خود ناامیدی را تجربه می کنند می توانند در این ماه به حداکثر بهره مندی معنوی برسند و دست نیاز به سوی حضرت حق دراز کنند.

صفحه 1 از 1