نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : آیت الله النمر بر مطالبات تمام مردم عربستان تاکید دارد. وی منتقد رژیم عربستان است و بر استیفای حقوق تضییع شده مردم یک کشور در سایه نظامی پادشاهی تاکید دارد که در آن نادیده گرفتن حقوق اولیه مردم به امری بدیهی تبدیل شده است

صفحه 1 از 1