نتایج کلمه کلیدی

عصر شیعه : یک منتقد درباره لزوم ایجاد تغییر و خلاقیت در برنامه‌های تلویزیونی و به ویژه برنامه‌های مذهبی اظهار کرد: برنامه‌های مذهبی ما اغلب از روند عملکردی جامعه عقب‌تر هستند؛ ما هم انتظار نداریم جلوتر باشند، اما حداقل همگام با مردم باشند.

صفحه 1 از 1