نتایج کلمه کلیدی

گر به راستي انسان در راه باشد، در آخرت به جايگاهي مي‌رسد که دم مرگ، خدا دو بال به او عطا مي‌فرمايد که پرواز‌کند و مستقيم به بهشت برسد.

صفحه 1 از 1