نتایج کلمه کلیدی

هر چند این اثر، توسط گروه فقه و حقوق اسلامی یک نهاد پژوهشی و علمی منتشر شده، اما می‌توان آن را به دلیل زبان سلیس و همه‌ فهم کتاب حتی برای عموم مردم و افرادی که احیاناً نگران در خطر بودن خود یا نزدیکانشان با جرایم جنسی هستند، توصیه کرد.

صفحه 1 از 1