نتایج کلمه کلیدی

چهاردهمین روز از مرداد ماه در تقویم رسمی کشور عنوان «روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» نام گرفته است؛

اسلام‌ دارای اصولی ارزشمند در نظام اخلاق اجتماعی خویش است؛ اصولی که تنها با نظریه اصالت صلح متناسب است.

صفحه 1 از 1