نتایج کلمه کلیدی

رسانه‌های بیگانه با تهیه و تولید برنامه‌های ویژه به زنان کشورمان می‌گوید چرا در خیابان‌ها نمی‌رقصید؟ در صورتی که نمی‌گوید این زن با رقصیدن در خیابان چه چیزی را می‌خواهد ثابت کند؟ جز اینکه بگوید من هیچ نیستم و فقط یک تن هستم، حرف دیگری برای گفتن دارد؟ آنها می‌خواهند این باور را در زنان ایجاد کنند که تو همه تنت هستی و نه چیز دیگر! ....

صفحه 1 از 1