نتایج کلمه کلیدی

عصرشیعه : دکتر راضیه تبریزی زاده در برنامه "شعبده شوم" از شبکه رادیویی گفت و گو اظهار داشت: این نوع گروه ها همواره در تعارض با اصل یکتا پرستی و موحد بودن انسان ها به وجود می آیند، چرا که شاخصه های موجود در این دسته ها با اصل توحید هم ردیف و هماهنگ نیستند.

صفحه 1 از 1